آثار و ابنیه تاریخی <br /> آمار و جمعیت <br /> آثار طبیعی <br /> آموزش <br /> صنایع دستی <br /> خدمات مالی و پولی <br /> صنعت و معدن <br /> کشاورزی <br /> امور دامی <br /> خدمات عمومی <br /> خدمات بهداشتی <br /> خدمات ارتباطی <br /> ویژگیهای جغرافیایی ، تاریخی شهرستان <br /> امکانات موجود گردشگری