کاخک شهری است در خراسان جنوبی که در این شهر مکانهای دیدنی و آسار باستانی زیادی وجود دارد از جمله قلعه دختر شوراب و آثار باستانی شهرستان گناباد کاخک به شهر زیارتی و سیاحتی نیز معروف است.