شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بر اساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوت سال 1362 مجلس شورای اسلامی تاسیس گــــردیده است و در حـــــال حاضر نیز به ســـــازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییرنام یافته است .شــــرکت شهرکهای صنعتی لرستان بدنبال تصویب قانون فوق الذکر در مرداد ماه سال 1370 تاسیس گردیده است.