سازمان همیاری شهرداری های استان لرستان به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها و با تصویب وزارت کشور و با سرمایه گذاری اولیه شهرداری های استان درسال 1369 تاسیس گردید. این سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفایی شهرداری های عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها در راستای افزایش توان اجرایی آنهااز طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید،فعالیت های اقتصادی و خدماتی مبتنی بر اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس گردید.