اداره کل امور عشایر با ۵۰ نفر نیروی رسمی و قراردادی با دو اداره شهرستان و اتحادیه شرکتی ستادی عشایری که خود به شرکت تقسیم می شود کار خدمات رسانی به خانوار عشایری را در سطح استان بعهده دارد. همچنین از وظایف اداره کل ،احداث عملیات زیر بنایی عمرانی و عملیات زیر بنایی اشتغالزایی برای عشایر در سطح استان می باشد.