> اداره کل امور مالیاتی استان کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.maliatikordestan.ir
عنوان انگليسى maliatikordestan
عنوان فارسى اداره کل امور مالیاتی استان کردستان
توضيحات شرح وظایف اداره کل امور مالیاتی استان
ـ شناسایی منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور.
ـ برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب به منظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی کشور.
و ...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader