> شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abfar-kurdistan.ir
عنوان انگليسى abfar-kurdistan
عنوان فارسى شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
توضيحات توسعه پایدار، رشد معقول و موزون بهره برداری و بهره وری از منابع، تغییر کامل فرهنگ و الگوی مصرف آب را طلب می نماید. قوام اقتصادی و ثبات سیاسی نیزدر سایه آن تحقق یافته و حیات ما به سبب بهره برداری نابخردانه از منابع آب استان بخطر خواهد افتاد
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader