پارس یا فارس سرزمین نسبتا پهناوری است که تاریخ چند هزار ساله دارد . چنانکه از الواح به دست آمده در تخت جمشید برمی آید ، این ناحیه در دوران هخامنشی ، اهمیت و اعتبار زیادی داشته و مرکز بسط و گسترش مذهب و تمدن پارسی به نقاط مختلف جهان بوده است .