دادگستری کل استان فارس در حال حاضر دارای 44 حوزه قضایی می باشد . از مجموع 44 حوزه قضائی مذکور ، 19 حوزه دادگاه بخش و بقیه دادگستری است .<br /> هر دادگستری مرکب از دادسرا و دادگاه می باشد دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاههای عمومی عهده دار انجام وظایف قانونی برابر مقررات آئین دادرسی کیفری است . در مرکز استان ، دادگاههای تجدیدنظر استان با 15 شعبه فعال تشکیل شده و نسبت به تجدیدنظر خواهی از آراء محاکم در موارد قانونی ایفای وظیفه می نماید و دادگاه کیفری استان با یک شعبه در مرکز استان فعالیت می نماید .