در سال 1369 بر اساس مصوبه مجلس وزارت جهاد مسئولیت منابع طبیعی کشور را عهده دارشد در سال 1381 با ادغام وزارت جهاد و کشاورزی امور مربوط به آبخیزداری به سازمان جنگلها و مراتع منتقل شد و این سازمان به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر نام یافت. لذا امید آن است که با استفاده از مشارکت مردم در امور حفاظت منابع طبیعی کشور این نعمت خدادادی را برای نسلهای آینده حفظ نمود