شرکت آب و فاضلاب استان فارس در مرداد ماه 1370 هجری خورشیدی و در اجرای مفاد قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ( شهری ) مصوب دی ماه 1369 مجلس شــورای اسلامی با در اختیار گرفتن تاسیسات و تشکیلات دستگاه آب سابق شیراز ، تاسیس و آغاز بکار نمود.