نگاهی به تاریخ تاسیس اتاقهای بازرگانی نشان می دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگانان و تجار در این دوره بود.