این سایت مجموعه مقالات رشته مهندسی شیمی را در بر دارد.در ضمن در این سایت کتابهای الکترونیکی و استانداردها نرم افزار و اموزش نیز ارائه می شود. این سایت حامی رسانه ای کنفرانسهای نفت گاز و پتروشیمی است.