> اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.taavonkhr.ir
عنوان انگليسى taavonkhr
عنوان فارسى اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
توضيحات شرح وظایف اداره کل تعاون :
نظارت بر واحدهای تابعه وزارت تعاون در استان .
تقسیم صحیح وظایف سازمانی بمنظور بالا بردن کمیت و کیفیت .
اجرای قوانین مقررات آئین نامه دستورالعملهای اداری و مالی در قالب
و...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader