همایش اقتصاد ایران در گام نهم با نگاه به اقشار کم درامد و مناطق محروم 16مردادماه سال جاری در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می گردد به گزارش خبرنگار سامان این همایش به همت روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی مشارکت معاونت امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور در زمینه های مباحث کلان اقتصادی سیاستهای مالی سیاستهای پولی وبانکی بازار سرمایه وسرمایه گذاری روابط عمومی و سایر حوزه های تخصصی برگزار خواهد شد پژوهشگران اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی و هنر روابط عمومی حداکثر تا تاریخ 25/3/1385فرصت دارند خلاصه مقالات خود را به ادرس تهران میدان امام خمینی (ره)_خیابان باب همایون _خیابان صوراسرافیل –وزارتامور اقتصاد ودارایی طبقه پنجم –دفتر روابط عمومی –دبر خانه همایش اقتصاد ایران در گام نهم کد پستی 1114943661ارسال کنند گفتنی است اخرین مهلت ارسال اصل مقالات تاریخ 20/4/1385 می باشد.