خدمات مشاوره و طراحی و پیاده سازی وب سایت و شبکه<br /> خدمات مشاوره در زمینه وب و اینترنت<br /> خدمات مشاوره در زمینه تهیه تجهیزات کامپیوتری<br /> خدمات پشتیبانی سیستم های کامپیوتری