حوزه عملکرد جغرافیایی شرکت در بدو تاسیس شامل کلیه شهرستانهای استان پهناور خراسان و مشهد مقدس بود که بالغ بر 300000 کیلومتر مربع ( یک پنجم کل کشور ) را شامل می شد .