ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی، مدارس غیرانتفاعی رسا، آموزشگاه زبانهای خارجی، نرم افزارهای آموزشی، آزمون سازی