> دانشگاه صنعتی سجاد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sadjad.ac.ir
عنوان انگليسى sadjad.ac
عنوان فارسى دانشگاه صنعتی سجاد
توضيحات موسسه آموزش عالی سجاد، مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader