برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1386 تهران- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی