درزمینه ترویج فعالیتهای پژوهشی مرتبط نیز پیشنهاد تشکیل مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دردانشگاه ارائه گردید که شورای پژوهشی دانشگاه در خردادماه 1380 موافقت و مجوز فعالیت مرکز را برای مدت دوسال صادر نمود. و سرانجام در بهمن ماه 1381 مرکز به تصویب شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال 1384 به تصویت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.