معاونت فرهنگی فرهنگسرای بهمن بار دیگر با انگیزه ای مضاعف و اراده ای مصمم تر از سالهای گذشته شهروندان فهیم را به گذراندن لحظاتی مفرح در دو منطقه تفریحی و دیدنی شهرمان دعوت می کند.