> بانوان بازرگان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tccim.ir
عنوان انگليسى tccim
عنوان فارسى بانوان بازرگان
توضيحات نظر به برگزاری جلسات شورای بانوان بازرگان اتاق تهران به صورت منظم و هفتگی در این اتاق، خواهشمند است، چنانچه بانوان بازرگان تمایل به حضور در جلسات هیات رئیسه این شورا به منظور ارائه طرحها و یا نظرات پیشنهادی خود را دارند،..
اتاق بازرگانی تهران
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader