طراح و سازنده قالب های موقت و دائم فلزی بدنه خودرو، تولید قطعه