> علوم دارویی- مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://pharm-sci.tbzmed.ac.ir
عنوان انگليسى pharm-sci.tbzmed.ac
عنوان فارسى علوم دارویی- مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
توضيحات علوم دارویی (مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز) بستری را فراهم نموده تا نتایج مطالعات و تحقیقات در تمام زمینه های داروسازی از قبیل فارماسیوتیکس، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی و سم شناسی بصورت مقالات علمی- تحقیقی جاپ و منتشر گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader