> سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eawo.ir
عنوان انگليسى eawo
عنوان فارسى سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی
توضيحات خدمات بهزیستی در کشور ایران قبلاً توسط افراد خیر و مؤسسات خیریه مختلف و بخش محدودی از آن توسط دولت انجام می‌گرفت. نمونه روشن آن خدماتی بود که تحت عنوان اوقاف ارائه می‌گردید. این فعالیتها به تدریج به عهده دستگاههای سازمان یافته ای گذاشته شده و به صورت منسجم تری در خدمت مردم قرار گرفت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader