> اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.e-azarbaijan-bazrasi.ir
عنوان انگليسى e-azarbaijan-bazrasi
عنوان فارسى اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی
توضيحات به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader