سرمایه گذاری و لزوم تسهیل هر چه بیشتر فرایند آن به منظور مساعد نمودن فضای کسب و کاربرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی- برنامه ریزان توسعه استان را بر آن داشت تا نسبت به تشکیل " مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان شرقی " مبادرت ورزند. فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه - حمایت و هدایت سرمایه گذاران - شناسایی و پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری از وظایف مهم این مرکز بوده و در این راستا شبکه ارتباطی وسیعی را از طریق تعیین رابطین جذب سرمایه گذاری در کلیه دستگاههای اداری استان جهت کمک به سرمایه گذاران ترسیم و ایجاد نموده است.