برنامه نویسی و طراحی تحت وب، دولت الکترونیک، برنامه نویسی سیستم های جامع مالی اداری