> خانه پرستار
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.khp.ir
عنوان انگليسى khp
عنوان فارسى خانه پرستار
توضيحات اهداف خانه پرستار عبارتند از:
حمایت و همکاری در حرکتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جامعه.
ایجاد اتحاد، همبستگی و همدلی کادر پرستاری جهت رسیدن به اهداف عالیه ملی.
تلاش جهت خودکفائی کشور و همکاری جهت استقرار مبانی اخلاقی، اجتماعی و تربیت
و...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader