ورزش به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی تعلیم و تربیت،تامین سلامت و نشاط جامعه و یکی از بهترین راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی بوده ، نهادهای سیاسی مانند دولت ها و احزاب و نهادهای اجتماعی مانند سازمانهای دولتی ، آموزشی و فرهنگی و دینی در غرب از ورزش بعنوان ابزار هدایت عامه بهره می گیرند.