فوتبال در شهر و استان ما مانند دریایی خروشان می ماند که با هر موج بلند خود ،جوانان بسیاری را در موج فرا می گرفت اما حال دیگر آن دریای پرخروشان و دیدنی به یک دریاچه تبدیل شده که نه تنها موج آن پرخروشان نیست..