سپاس بیکران خداوند یکتا را که همواره تکیه بر او داشته و یاری‌اش را طلبیده‌ایم.