انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره‌ای از قبیل خدمت و مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه فنی اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی طرحهای مربوطه و انجام خدمات مشاوره‌ای و مطالعات مرحله اول و دوم تهیه نقشه، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی آنها و نظارت بر حسن اجرا امور مربوط به موضوع فعالیت و خدمات مشاوره‌ای مربوط به دوره بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تخصصی گوناگون از جمله "مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای انواع سازه‌ها، ساختمانها، پلها، سازه‌ها و تاسیسات نفتی، شریانهای حیاتی و زیرساختها، طرح و اجرا در زمینه پلسازی، سیویل، سازه، تاسیسات آب و فاضلاب، شهرسازی و معماری و خدمات مدیریت طرح و نیز طرح و ساخت احداث و بهره برداری از کارخانجات صنعتی تولید مصالح ساختمانی و روشهای نوین ساخت