در این سایت ضمن اشنایی با عملکرد واهداف این وزارتخانه با ساز مانهاومراکز وابسته به ان وقوانین ومقررات ان نیز اشنا میشوید.و همچنین از قیمت زمین و مسکن و مصالح ساختمانی مطلع میشوید.