شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در سال ۱۳۷۳ تاسیس و با هدف افزایش بهره وری در بکارگیری تخصصها و بهینه سازی سیستمها جهت اصلاح روشهای تحقیقی و اجرایی در راستای ساخت، بگهداری و توسعه اماکن ورزشی کشور، فعالیت خود را آغاز نمود