سلف

سلف قطعه‌ای از مدارات الکترونیک است که از یک سری سیم به هم پیچیده تشکیل شده است. سَلَف به معنی نیا و جد و یکی از پیشینیان است. سِلف گاه در گفتار به عنوان کوتاه ‌شده سلف‌سرویس بکار …

سلف قطعه‌ای از مدارات الکترونیک است که از یک سری سیم به هم پیچیده تشکیل شده است.
سَلَف به معنی نیا و جد و یکی از پیشینیان است.
سِلف گاه در گفتار به عنوان کوتاه ‌شده سلف‌سرویس بکار می‎رود.