اسماعیل زاده - حسین خان

در عهد قاجار زندگی می كرد. كمانچه می نواخت و در گروه درویش خان ساز می زد. بعلاوه در مدرسه درویش خان تدریس می كرد. استادش قلی خان ( دایی او ) بود. از شاگردانش ركن الدین مختاری، جهانگیر …

در عهد قاجار زندگی می كرد. كمانچه می نواخت و در گروه درویش خان ساز می زد. بعلاوه در مدرسه درویش خان تدریس می كرد. استادش قلی خان ( دایی او ) بود. از شاگردانش ركن الدین مختاری، جهانگیر حسام السلطنه مراد، ابراهیم منصوری، ابوالحسن صبا، رضا محجوبی، عبداله دوامی، حسین تهرانی، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، حسین یاحقی، مجید وفادار، حسین قوامی، موچول پروانه را می توان نام برد. وی صفحه های بسیاری با درویش خان، حسینقلی فراهانی، اكبر فلوت و آوازجناب دماوندی ضبط كرده است.