تكنولوژی Extreme Graphic ۲

شركت اینتل جهت انجام بهینه و ایده آل عملیات گرفیك دو و سه بعدی ، تكنولوژی Extreme Graphic ۲ را ارائه نموده است. این تكنولوژی از روشهای Enhanced Rapid Pixel Dynamic Video and Texel Rendering (RPTR) ، Memory Technology (DVMT) ، Zone Rendering ۲ Intelligent Memory Management (IMM) , (ZR۲) استفاده مینماید. RPTR بدون …

شركت اینتل جهت انجام بهینه و ایده آل عملیات گرفیك دو و سه بعدی ، تكنولوژی Extreme Graphic ۲ را ارائه نموده است. این تكنولوژی از روشهای Enhanced Rapid Pixel Dynamic Video and Texel Rendering (RPTR) ، Memory Technology (DVMT) ، Zone Rendering ۲ Intelligent Memory Management (IMM) , (ZR۲) استفاده مینماید. RPTR بدون تاثیرگذاری بر روی كارآیی ، باعث افزایش سرعت انجام جلوه‌های ویژه بصری و ایجاد تصاویر واضح با حركت نرم عناصر تصویر هنگام ایجاد تصاویر متحرك سه بعدی می‌شود.DVMT نیز باعث استفاده بهینه از حافظه سیستم جهت امور گرافیك می‌شود .
در این حالت DVMT بین برنامه‌هایی مانند سیستم عامل ، برنامه‌های كاربردی و برنامه‌های استفاده كننده از گرافیك، تعادلی مناسب ایجاد می‌نماید. ضمناً ZR۲ با ایجاد تعامل بین گرافیك و مجموعه توابع سیستمی، بصورت بهینه باعث افزایش كار‌ایی می شود . همچنین IMM مدیریت بهینه رابط كاری حافظه دوكاناله DDR و FSB را انجام می‌دهد تا عملیات گرافیكی و كارایی سیستم با استفاده از حافظه به اشتراك گذاشته شده، بصورت ایده آل افزایش یابد.