پیكربندی‌های تخته مدار مادر (motherboard)

تخته مدارهای مادر امروزی در شكلهای استاندارد مختلفی، شامل، ATX ، micro _ ATX و چند گونه نامتعارف دیگر مانند Flex ATX ، LPX ، Mini LPX و NLX عرضه شده‌اند.

تخته مدارهای مادر امروزی در شكلهای استاندارد مختلفی، شامل، ATX ، micro _ ATX و چند گونه نامتعارف دیگر مانند Flex ATX ، LPX ، Mini LPX و NLX عرضه شده‌اند.