RAID

سازندگان كامپیوتری كه بالاترین كارائی را می‌خواهند، به ویژه وقتی چند دیسك سخت را می‌خواهند روی یك سیستم به كار بگیرند می‌توانند به RAID فكر كنند. RAID ۰: بلوكهای داده‌ای فایل را در …

سازندگان كامپیوتری كه بالاترین كارائی را می‌خواهند، به ویژه وقتی چند دیسك سخت را می‌خواهند روی یك سیستم به كار بگیرند می‌توانند به RAID فكر كنند.
RAID ۰:
بلوكهای داده‌ای فایل را در چند دیسك می‌نویسد، اما حشو به وجود نمی‌آورد.
RAID ۱:
از آینه سازی دیسك بهره می‌گیرد؛ داده‌ها به‌طور همزمان بر روی دو دیسك نوشته می‌شود. اگر یكی از دیسكها اشکال پیدا كند، یك نسخه دقیق از داده‌ها بر روی دیسك آینه وجود دارد.