« ژان پل مارا marat » انقلابی رادیكال فرانسه ۲۴ مه ۱۷۴۳ به دنیا آمد و ۵۰ سال عمر كرد. وی یك پزشك بود كه با نوشته هایش مردم فرانسه ترغیب به تغییرات كلی در وضعیت اجتماعی و سیاسی وطن خود كرد. …

« ژان پل مارا marat » انقلابی رادیكال فرانسه ۲۴ مه ۱۷۴۳ به دنیا آمد و ۵۰ سال عمر كرد. وی یك پزشك بود كه با نوشته هایش مردم فرانسه ترغیب به تغییرات كلی در وضعیت اجتماعی و سیاسی وطن خود كرد. كتاب های متعدد نوشت كه یكی از آنها « زنجیرهای بردگی » است .

وی با انتشار روزنامه خود «L’ amie du peuple» دلایل كافی در اختیار مردم فرانسه گذارد تا برضد سلطنت و حكومتی كه داشتند بپاخیزند. این روزنامه كه برای نخستین بار ، مردم عادی در آن جایی برای بیان رنجها و درد دل خود یافته بودند آن چنان مورد توجه واقع شده بود كه در روز دوبار چاپ می شد كه در قرن ۱۸ كار بی سابقه ای بود.

مارا در آستانه انقلاب به ژاكوبن ها پیوست . او بود كه در جریان انقلاب به كاخ سلطنتی حمله برد و لوئی شانزده و همسرش ماری آنتوانت را دستگیر كرد و آنقدر پافشاری كرد تا اعدام شدند.

"مارا" در عین حال یك ناسیونالیست بود و ناپلئون اعتراف كرده بود كه تحت تاثیر افكار مارات قرار گرفته و تا این حد عاشق فرانسه شده بود . ناسیونالیسم مارا بر پایه ملی و رفاه و سربلندی همه ملت بود و فرد را به تنهایی در نظر نمی گرفت . از عقاید دیگر مارات كه باقی مانده و مورد توجه است تاكید بر« شایسته سالاری» بود . وی نوشته است كه پیشرفت ملت میسر نخواهد شد مگر این كه كارها به دست كاردانان سپرده شود و روی این اعتقاد خود كه ریشه در احساسات ملی اش داشت شدیدا ایستادگی می كرد و مانع از آن می شد كه هر كس تنها به دلیل شركت در انقلاب به مقام برسد. عقیده دیگر او كه در همه آثار و نوشته هایش منعكس است این بود كه به هر وسیله ، باید صدای مردم ــ ولو مخالف ــ شنیده شود . وی می گفت كه شنیده شدن نظرات دلیل پذیرفتن آنها نیست.

"مارا" با این عقاید و نیز تنفر از اشرافیت ، مخالفان فراوان مخصوصا در میان ژیروندن ها كه میانه روهای انقلاب فرانسه بودند داشت و سرانجام ۱۳ ژوئیه ۱۸۹۳به دست «شارلوت كوردای» دختر یکی از اشراف سابق كشته شد. شارلوت در این روز وارد خانه "مارا" شده بود و اورا كه در وان حمام بود با دشنه كشته بود.