دعا به جهت دفع نیش عقرب

زمانی که نوح به کشتی سوار شدن نخواست عقرب را در کشتی همراه خود بردارد . عقرب گفت : من با تو عهد کردم هر کس بگوید :
سلام علی محمد و آل محمد و علی نوح فی العالمین او را نیش نزنم .

زمانی که نوح به کشتی سوار شدن نخواست عقرب را در کشتی همراه خود بردارد . عقرب گفت : من با تو عهد کردم هر کس بگوید :

سلام علی محمد و آل محمد و علی نوح فی العالمین او را نیش نزنم .