اقیانوس اطلس

اقیانوس اطلس دومین اقیانوس بزرگ دنیاست که در حدود ۵/۱ سطح زمین را می‌پوشاند. نام اقیانوس آتلانتیک از یک لغت یونانی به معنی دریای اطلس گرفته شده است.
● مشخصات حوضه اطلس
اقیانوس …

اقیانوس اطلس دومین اقیانوس بزرگ دنیاست که در حدود ۵/۱ سطح زمین را می‌پوشاند. نام اقیانوس آتلانتیک از یک لغت یونانی به معنی دریای اطلس گرفته شده است.

مشخصات حوضه اطلس

اقیانوس اطلس به صورت حوضه S شکلی که در جهت شمالی جنوبی گسترش دارد و به اطلس شمالی و اطلس جنوبی توسط جریانهای متقابل استوایی در حدود ْ۸ عرض جغرافیای شمالی تقسیم می‌شود. اقیانوس اطلس از غرب توسط قاره آمریکا و شرق توسط اروپا و آمریکا محدود می شود و توسط اقیانوس منجمد شمالی در شمال و گذرگاه Drake در جنوب به اقیانوس آرام متصل می شود. البته اقیانوس اطلس و آرام توسط کانال مصنوعی به نام کانال پاناما به هم وصل می‌شوند. اقیانوس اطلس به همراه دریاهای مجاورش مساحتی در حدود ۱۰۶*۴/۱۰۶ کیلومتر مربع را اشغال می کند و بدون آنها محدوده ای در حدود ۱۰۶*۴/۸۲ کیلومتر مربع را شامل می‌شود. حجم آب اقیانوس اطلس به احتساب دریاهای مجاور ۱۰۶*۷/۳۳۴ کیلومتر مربع و بدون آنها در حدود ۱۰۶*۶/۳۲۳ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.

عمق متوسط اقیانوس اطلس با احتساب دریاهای مجاور ۳۳۳۲ متر و بدون آنها ۳۹۲۶ متر می باشد. عمیق ترین قسمت آن ۸۶۰۵ متر در گودال پورتوریکو قرار دارد. عرض اطلس از ۲۸۴۸ کیلومتر بین برزیل و لیبریا تا ۴۸۳۰ کیلومتر بین ایالات متحده و آفریقای شمالی در تغییر است.

مشخصات آب اقیانوس اطلس

شوری نمک در آب اقیانوسهای آزاد بین ۳۳ تا ۳۷ گرم در لیتر متغیر است و بستگی به عرض جغرافیایی و فصل می باشد. کمترین مقدار شوری در شمال خط استوا قرار دارد. در حالت کلی کمترین مقادیر در عرضهای جغرافیایی بالا و در طول سواحلی که رودخانه های بزرگی به داخل اقیانوس جریان دارند، می باشند. بیشترین مقدار شوری در حدود ۲۵ درجه عرض جغرافیایی شمالی قرار دارد. سطوح مقادیر شوری آب اقیانوس اطلس تحت تاثیر تبخیر، بارش، جریان آب رودخانه ها و ذوب یخهای دریایی قرار می گیرد.

دمای‌ سطح آب اقیانوس اطلس که با عرض جغرافیایی، جریانهای دریایی و فصول مختلف سال تغییر می‌کند، از ۲-درجه سانتی گراد تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در تغییر است. بیشترین دما در شمال خط استوا و کمترین مقدار درنواحی قطبی وجود دارد. در عرضهای جغرافیایی متوسط بیشترین مقدار دما بین ۷ تا ۸ درجه سانتی‌گراد در تغییر است.

آب و هوای اطلس

آب و هوای اقیانوس اطلس و سرزمین های مجاور به وسیله دمای سطح آبها و جریانهای آبی تحت تاثیر قرار می گیرد. اقیانوسها منبع اصلی رطوبت موجود در اتمسفر را که از طریق تبخیر ایجاد می‌شود، تامین می کنند. گرمترین نواحی آب و هوایی اطلس در شمال استوا گسترش دارد و سردترین نواحی در آن عرض جغرافیایی بالا قرار دارند این نواحی منطبق بر مناطقی می باشند که به وسیله یخهای دریایی ‌پوشیده شده اند. جریانهای اقیانوسی آب و هوای طلس را به وسله انتقال آب های گرم و سرد به دگر نواحی کنترل می‌کنند.