نیل پست من منتقد، نویسنده، نظریه پرداز ارتباطات و استاد علوم و رشته های مرتبط در دانشگاه نیویورك بوده است. در دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشكاه ایالتی كلمبیا تحصیل كرده بود. …

نیل پست من منتقد، نویسنده، نظریه پرداز ارتباطات و استاد علوم و رشته های مرتبط در دانشگاه نیویورك بوده است. در دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشكاه ایالتی كلمبیا تحصیل كرده بود. جوایز متعددی از جمله جایزهٔ مسیحی لیندبك را برای تدریس نمونه و جایزهٔ اول اورول را برای شیوایی و فصاحت در زبان انگلیسی از سوی انجمن ملی معلمان انگلستان در سال ۱۹۸۷ دریافت داشته است.

او مدت ده سال ویراستار مجله Etcetra و مجلهٔ معناشناسی بود. نیل پست من حدود ۱۷ كتاب در موضوعات مختلف و به صورت انتقادی دربارهٔ مدارس و تاثیر تلویزیون بر زندگی عمومی و سیاسی و نیز دربارهٔ طبیعت كودكی مدرن و تعلیم و تربیت نوشته است. در تمام این نوشته ها، او از جایگاه ناظری آگاه و با وجدان، اشتباهات جا افتاده و یا حماقت های موجود را تماشا میكند و آن ها را به نقد می كشد. از جمله آثار وی می توان به:

,"Technopoly: the Surrender of Culture to Technology"

,"Conscientious Objections"

& "Amusing Ourselves to Death"

"Crazy talk. Stupid Talk"

اشاره كرد. نیل پست من در سال ۲۰۰۳ درگذشت.