جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: منجم
از علماء رصد است که بنا به نوشتهٔ "تاریخ جعفری" وی با بنای دو منار کوچک بر دو طرف در مدرسهٔ رکنیهٔ …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: منجم
از علماء رصد است که بنا به نوشتهٔ "تاریخ جعفری" وی با بنای دو منار کوچک بر دو طرف در مدرسهٔ رکنیهٔ یزد اختراع جالبی برای شناساندن وقت داشته است.