تقی‌الدین محمد شوشتری

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )س دهم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند و ادیبوی به هندوستان رفت و در درابر جلال‌الدین اکبر می‌زیست. در علوم عقلی و نقلی دست داشت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند و ادیب
وی به هندوستان رفت و در درابر جلال‌الدین اکبر می‌زیست. در علوم عقلی و نقلی دست داشت و در نظم و نثر ماهر بود. از منشیان دربار به شمار می‌رفت.