با مصرف كود پتاس گوجه فرنگی در برابر بیماریها مقاوم میشود

كود پتاسیم در فعال ساختن آنزیمها دخالت داشته و با ایجاد بافت نگهدارنده قوی در گیاه باعث افزایش خاصیت انباری در میوه می شود.

گوجه فرنگی یكی از سبزیهای مهم است كه به لحاظ داشتن ویتامینهای C,A و مواد غذایی ویژه، نقش مهمی در سلامتی جامعه ایفا می كند. این محصول در شرایط متفاوت خاكی و آبی استان بوشهر و حتی شرایط متفاوت اقلیمی سراسر كشور كشت می شود.
مصرف متعادل كودهای شیمیایی سبب بهبود كیفیت و افزایش محصول گوجه فرنگی و مقاومت آن در مقابل برخی از بیماریها در خزانه و مزارع گوجه فرنگی می شود.
با توجه به اینكه بیش از هفت هزار هكتار از كشت آبی استان بوشهر به محصول گوجه فرنگی اختصاص دارد و نیاز پتاسیمی این محصول به مراتب بیش از ازت است، اهمیت اجرای طرح اثرات مصرف پتاسیم و ریزمغذیها را ضروری ساخته است.
در زمانی كه خاك دارای رطوبت مناسب بود با شخم عمیق در زمین زده شد و قبل از احداث جوی و پشته، عملیات ریسك و تسطیح انجام گرفت. همچنین در اراضی ای كه محدودیت شیب وجود داشت، به منظور یكنواختی در آبیاری طول جوی تقلیل یافت و طرح در چهار نقطه آبدان، كاكی، بردخون و برازجان به مرحله اجرا درآمد.
نتایج این تحقیق نشان داد حداكثر عملكرد مربوط به تیمار مصرف پتاسیم به اضافه ریزمغذیها و در برد خون بود كه نسبت به شاهد یا تیمار كودی زارع كه فقط ازت و فسفر مصرف نمودند، ۳۸ درصد افزایش عملكرد نشان داد: با بررسی های انجام شده، اثرات مصرف كودهای سولفات پتاسیم و كلرور پتاسیم همراه با كود عناصر كم مصرف در كلیه مراحل رشدی گوجه فرنگی (رویشی و زایشی) مشهود است.