جنسیت: مرد
نام پدر: آقا اسماعیل جدید‌الاسلام
تولد و وفات: (۱۲۵۹ -۱۳۰۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عکاس
از پیشخدمتان حضور ناصرالدین‌شاه بود. در سال ۱۲۸۰ق …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا اسماعیل جدید‌الاسلام
تولد و وفات: (۱۲۵۹ -۱۳۰۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عکاس
از پیشخدمتان حضور ناصرالدین‌شاه بود. در سال ۱۲۸۰ق لقب

عکاس‌باشی گرفت و سپس به سمت خازن مصرف جیب شاه منصوب شد. وی همراه شاه به اروپا رفت و در سال ۱۲۹۰ق به سمت آجودان مخصوص منصوب گشت و در سال ۱۳۰۳ق ملقب به اقبال السلطنه شد. وی علاوه بر سمت وزارت قورخانه ، رئیس توپخانه نیز بود. آقارضا خان به مرگ ناگهانی در آجودانیه شمیران درگذشت.