جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۹۹/۲۹۸/۲۹۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و عارف
ظاهراً ممشاد نام اصلی او و احتمالاً مخفف محمدشاد است. اهل عراق بود. در زمان مقتدر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۹۹/۲۹۸/۲۹۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی و عارف
ظاهراً ممشاد نام اصلی او و احتمالاً مخفف محمدشاد است. اهل عراق بود. در زمان مقتدر عباسی می‌زیست و از بزرگان عرفا و مشایخ طریقت عصر خود به حساب می‌آمد. از اقران جنید و رویم و نوری و در بین خلفای جنید بغدادی برتر بود. ابوبکر محمد بن عبدالله رازی حافظ از وی کلماتی نقل کرده است. از اوست: "راه حق دور و صبر برحق بس سخت است".